Kaelble PR 661 T

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK
Anlieferung Kaelble Planierraupe 661T

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK
PR 661 T Aus dem Kohlekraftwerk Mannheim. Auslieferung 29.01.1963 Verkaufspreis 165.880,- DM. Motor Nummer 450 1093 Typ GO 130s PRT.

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK

Kaelble PR 661 T || JFW Walther - Historische LKW eK